Ελληνικά
Εν Κωνσταντινουπόλει: Δεπάστας - Σφύρας – Γεράρδοι, 1912
123 σελ.
  • Συσταχωμένο στο: Διδακτικά Κων/πόλεως Α' 1906-1912

Γεωγραφία : κατά το πρόγραμμα της Π. Κ. Εκπαιδ. Επιτροπής : μετά εικόνων, χαρτών, ιστορικών αναγνωσμάτων και γυμνασμάτων : Τεύχος Β' , Διά την Ε' τάξιν των καθ'ημάς σχολών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συσταχωμένο στο: Διδακτικά Κων/πόλεως Α' 1906-1912
    1. Γεωγραφία -- Σπουδή και διδασκαλία