Ελληνικά
Κωνσταντινουπόλει: Βιβλιοπωλείο Αδελφών Σ. Νοτάρη, 1895
227 σελ.
  • Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές

Επίτομος ρωμαϊκή ιστορία : προς χρήσιν των αστικών σχολών αμφοτέρων των φύλων και των κατωτέρων τάξεων του γυμνασίου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές
    1. Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία -- Ιστορία -- Σπουδή και διδασκαλία (Μέση)