Ελληνικά
Κωνσταντινουπόλει: Σεργιάδου και Σάντα, 1908
110 σελ.
  • Συνταχθείσα κατά το νέον πρόγραμμα της Π.Κ.Ε. Επιτροπής

Ιστορικαί σελίδες : προς χρήσιν των δημοτικών και αστικών σχολών αμφοτέρων των φύλων : Τεύχος Β'

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συνταχθείσα κατά το νέον πρόγραμμα της Π.Κ.Ε. Επιτροπής
    1. Ιστορία -- Σπουδή και διδασκαλία (Στοιχειώδης)