Ελληνικά
Αθήναι: Τυπ. Σ. Κ. Βλαστού, 1915
48 σελ.

Απολυτίκια των θεομητορικών εορτών και των εορτών των αγίων : προς χρήσιν των μαθητών της πρώτης τάξεως του ελληνικού σχολείου κατά το νέον πρόγραμμα του υπουργείου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Θεολογία -- Σπουδή και διδασκαλία (Στοιχειώδης)