Ελληνικά
Κωνσταντινουπόλει: Ι. Παλλαμάρη, 1906
247 σελ.
  • Τίτλος ράχης : Διδακτικά Κων/πόλεως Α' 1906-1912

Στοιχειώδης αριθμητική : μετά πολλών προβλημάτων εκ των καθ'εκάστην εν χρήσει : εν τοις σχολαρχείοις αστικαίς σχολαίς και παρθεναγωγείοις διδασκαλίαν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Τίτλος ράχης : Διδακτικά Κων/πόλεως Α' 1906-1912
    1. Αριθμητική -- Σπουδή και διδασκαλία