Ελληνικά
Κωνσταντινουπόλει: Τυπογραφείο Ν. Γ. Κεφαλίδου, 1904
208 σελ.
  • Προς χρήσιν των μαθητών των Ελληνικών σχολείων, Παρθεναγωγείων και Γυμνασίων, εγκεκριμένη υπό του Υπουργείου της Παιδείας. Έκδοσις εννάτη. Μετά πλείστων βελτιώσεων και μεταρρυθμίσεων κατά τους νεωτέρους γραμματικούς και προσθήκη των παρατηρήσεων της επί των διδακτικών βιβλίων επιτροπείας

Γραμματική μεγάλη της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Προς χρήσιν των μαθητών των Ελληνικών σχολείων, Παρθεναγωγείων και Γυμνασίων, εγκεκριμένη υπό του Υπουργείου της Παιδείας. Έκδοσις εννάτη. Μετά πλείστων βελτιώσεων και μεταρρυθμίσεων κατά τους νεωτέρους γραμματικούς και προσθήκη των παρατηρήσεων της επί των διδακτικών βιβλίων επιτροπείας
    1. Ελληνική γλώσσα, Αρχαία -- Γραμματική -- Σπουδή και διδασκαλία (Στοιχειώδης)