8991.-'Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας μέχρι τής εγκαταστάσεως τής Βασιλείας. Έγκρίσει και δαπάνη της Βουλής των Ελλήνων. Τόμος δεύτερος. Έν 'Αθήναις, τΰποις Διονυσίου Κορομηλα. (Όδός Ροδακίου αριθ. 146) 1862. Εις 4ον, σ. 680. Περί τοΰ Τόμου πρώτου πρβλ. ανωτέρω αριθ. 7138. -*

Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας μέχρι της εγκαταστάσεως της Βασιλείας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας μέχρι της εγκαταστάσεως της Βασιλείας