Ελληνικά
Κωνσταντινουπόλει: Τυπογραφείο Ν. Γ. Κεφαλίδου, 1902
172 σελ.

Οικιακή οικονομία : προς χρήσιν των Παρθεναγωγείων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Οικιακή οικονομία -- Σπουδή και διδασκαλία (Μέση)