Ελληνικά
Κωνσταντινουπόλει: Βιβλιοπωλείον Σεργιάδου, 1912
158 σελ.
  • Συσταχωμένο στο : Διδακτικά Κων/πόλεως Α' 1906-1912

Ιερά ιστορία... : προς χρήσιν της Δ' τάξεως των αστικών και δημοτικών σχολείων αμφοτέρων των φύλων μετά στοιχειώδους λειτουργικής : Τεύχος Γ'

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συσταχωμένο στο : Διδακτικά Κων/πόλεως Α' 1906-1912
    1. Θρησκευτικά -- Σπουδή και διδασκαλία