Ελληνικά
Κωνσταντινουπόλει: Κ. Σφύρα, 1893
τ.

Η μητρική γλώσσα : ήτοι συλλογή νεοελληνικών αναγνωσμάτων πρός διδασκαλίαν αυτής εν τοις ελληνικοίς σχολείοις και παρθεναγωγείοις : ερανισθείσα εκ ποιητών και λογογράφων : γ' τάξις ελληνικού ή Ζ' αστικού : Τεύχος Γ'

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Νεοελληνική λογοτεχνία -- Σπουδή και Διδασκαλία (Μέση)