Ελληνικά
Κωνσταντινουπόλει: Δεπάστας - Σφύρας - Γεράρδοι, 1912
162 σελ.
  • Έκδοσις όλως νέα

Ελληνικόν αναγνωσματάριον : διά την δευτέραν τάξιν των σχολείων της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Έκδοσις όλως νέα
    1. Αναγνωστικά και χρηστομάθειες