Η φωνή της αληθείας υπό ορθοδόξου χριστιανού = Glass-tt na istina-ta ott ednoto pravoslavnoto khristtidnina

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 8672.-Ή φωνή τής αληθείας νπο Χριστιανού 'Ορθοδόξου ["Επεται ό τίτλος ρωσιστί]. Έν Κωνσταντινουπόλει. 1861. Εις 8ον, φ. 64 + σ. 65-75. ΕΒΕ. Θ. 10536', ΓΕΝ. East. Qu. 774·
  3. Η φωνή της αληθείας υπό ορθοδόξου χριστιανού = Glass-tt na istina-ta ott ednoto pravoslavnoto khristtidnina