Ελληνικά
Αθήναι: Ιωάννου Ν. Σιδέρη, 1915
63 σελ.
  • Τίτλος ράχης : Θρησκευτικά 1915-1917 Δ. Μπαλάνου

Ιερά ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης : συνταχθείσα κατά το τελευταίον πρόγραμμα της 1ης Σεπτεμβρίου 1913 του Υπουργείου της Παιδείας : μετ' εικόνων και χάρτου της Παλαιστίνης

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Τίτλος ράχης : Θρησκευτικά 1915-1917 Δ. Μπαλάνου
    1. Βίβλος -- Π.Δ.