Ελληνικά
Αθήνησι: Τύποις Ιω. Αν. Σαλλαρίου, 1872
76 σελ.
  • Κατ' έγκρισιν της επί του διαγωνισμού του του 1861 Περί Ελληνικών Γραμματικών Εξεταστικής Επιτροπής. Έκδοσις νεωτάτη μετά βελτιώσεων

Στοιχειώδης ελληνική γραμματική υπο τον τίτλον "Νίκω Δ ο Κάρων" : προς χρήσιν των εν τοις δημοτικοίς σχολείοις διδασκομένων παίδων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Κατ' έγκρισιν της επί του διαγωνισμού του του 1861 Περί Ελληνικών Γραμματικών Εξεταστικής Επιτροπής. Έκδοσις νεωτάτη μετά βελτιώσεων
    1. Ελληνική γλώσσα, Νέα -- Σπουδή και διδασκαλία (Στοιχειώδης)