Στοιχειώδης ελληνική γραμματική υπο τον τίτλον "Νίκω Δ ο Κάρων" : προς χρήσιν των εν τοις δημοτικοίς σχολείοις διδασκομένων παίδων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σχολικά βιβλία
  3. gre
  4. Σακελλαρίου, Αθανάσιος Α.
  5. Αθήνα [Αθήνησι]: Τύποις Ιω. Αν. Σαλλαρίου, 1872
  6. 76 σελ.
    • Κατ' έγκρισιν της επί του διαγωνισμού του του 1861 Περί Ελληνικών Γραμματικών Εξεταστικής Επιτροπής. Έκδοσις νεωτάτη μετά βελτιώσεων
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές