Ελληνικά
Αθήναι: Τυπογραφείον Νομικής Λ. Χ. Βεργιανίτου, 1903
262 σελ.
  • 3η έκδ., βελτ.

Σύνοψις της ελληνικής γραμματολογίας : προς χρήσιν των γυμνασίων και των ανωτέρων παρθεναγωγείων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. 3η έκδ., βελτ.
    1. Γραμματεία, Αρχαία ελληνική -- Σπουδή και διδασκαλία (Μέση)
    2. Σχολικά βοηθήματα