Ελληνικά
Αθήναι: Τυπογραφείο Γεωργίου Φ. Δελαγραμμάτικα, 1903
207 σελ.
  • Εγκριθέντα υπό του Υπουργείου κατα τον ΒΡΛ

Στοιχεία της αρχαίας ελληνικής γραμματολογίας : προς χρήσιν των γυμνασίων, των διδασκαλείων και των παρθεναγωγείων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Εγκριθέντα υπό του Υπουργείου κατα τον ΒΡΛ
    1. Ελληνική γλώσσα, Αρχαία -- Σπουδή και διδασκαλία (Μέση)
    2. Σχολικά βιβλία -- Ελλάδα