Συλλογή παροιμιών των νεώτερων Ελλήνων μετά παραλληλισμού προς τας των αρχαίων

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 8435. - Συλλογή παροιμιών τών νεωτέρων 'Ελλήνων μετά παραλληλισμού προς τάς τών αρχαίων ύπό Ίωάννου Φ. Βερέττα, φοιτητοϋ τής νομικής. Έν Λαμία, έκ τοϋ τυπογραφείου δ Έλληνοπελασγός αδελφών Παππά Βασιλείου. 1860 Εις δον, σ. 4 ά. ά. + δ' + 9 - 88. ΕΒΕ. Ν. Φ. 417 Μ. *
  3. Συλλογή παροιμιών των νεώτερων Ελλήνων μετά παραλληλισμού προς τας των αρχαίων
  4. Ίωάννου Φ. Βερέττα