Ελληνικά
Αθήναι: Δ. Χ. Τερζόπουλος & Μ. Σαλίβερος, 1909
ε', 326 σελ.

Στοιχεία φυσικής : εγκριθέντα εν τω κατά τον νόμον ΓΣΑ' διαγωνισμώ διά την τετραετίαν 1909-1913

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Φυσική -- Σπουδή και διδασκαλία (Μέση)