8330.-Ό εναγής ιατρός. "Η ή πολύκροτος δίκη τοΰ Οϋίλλιαμ Πάλμερ.Έκ τής συγχρόνου αγγλικής δημοσιογραφίας υπό Χ. Β. Καβούρ. Δαπάνη Στεφάνου Θ. Ξένου. Έν Λονδίνο) Τΰποις Wertheimer & Co Όδός London Wall. 1860. Είς 4ον. φ. 1 α. ά. + σ. 2 α. ά. + 299. ΓΕΝ. MGL 877.
Χ. Β. Καβούρ

Ό εναγής ιατρός. Ή ή πολύκροτος δίκη του Ουίλλιαμ Πάλμερ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό εναγής ιατρός. Ή ή πολύκροτος δίκη του Ουίλλιαμ Πάλμερ