Λόγοι

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 8280. Λόγοι έκφο)νηΑέναες τή 18 Σεπτεμβρίου 1860.Ήμερα τής εγκαθιδρύ- σεως τών νέων 'Αρχών τοΰ Πανεπιστημίου.Ύπό τοΰ Καθηγητού τής Πολιτικής Δικο- νομίας Β. Οίκονομίδου Παραδίδοντος την Πρυτανείαν τοΰ Όθωνείου Πανεπιστημίου και ΰπό τοΰ Καθηγητοΰ τής Ίατρονομικής Α. Πάλλτ? Άναδεχομένου αυτήν. Έν'Αθή- ναις, έκ τοΰ τυπογραφείου τής Αακωνίας Κάτωθι τοΰ Αγίου Νικολάου τοΰ Ραγκαβα Όδός Κυρίστου ή Νέων Λουτρών αριθ. 872. 1860. Εις 8ον, σ. 92 + 1 α. ά. ΕΒΕ. ΠΕΡ. 1172.
  3. Β. Οίκονομίδου