8263. - 'Ιωάννου τοΰ Χρυσοστόμου τά περί της αναγνώσεως τών Γρα- φών, μεταφρασθέντα έκ τοΰ Ελληνικού Κατά την εκδοσιν τών Παρισίων τοΰ 1718 —1738. Έκδοσις δευτέρα. Έν 'Αθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου της Λακωνίας. 'Οδός Κυρίστου η Νέων Λουτρών, αριθ. 872. 1860. Είς 16ον, σ. ς' + 196. Πρβλ. αριθ. 6248. ΕΒΕ.Θ. 2838, ΒΒ—. -*
Ιωάννου τοΰ Χρυσοστόμου

Ιωάννου του Χρυσοστόμου τα περί της αναγνώσεως των γραφών μεταφρασθέντα εκ του ελληνικού κατά την έκδοσιν των Παρισίων του 1718-1738

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιωάννου του Χρυσοστόμου τα περί της αναγνώσεως των γραφών μεταφρασθέντα εκ του ελληνικού κατά την έκδοσιν των Παρισίων του 1718-1738