Ιστορία του Ναπολέοντος επιμελώς ερανισθείσα εκ των του Α. Θιέρσου γαλλικών ιστορικών συγγραμάτων

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 8260. - Ιστορία τοϋ Ναπολέοντος Επιμελώς ερανισθεΐσα έκ τών τοϋ Α. Θιέρσου γαλλικών ιστορικών συγγραμμάτων. (Histoire de la revolution frangaise, et Histoire du Consulat et de l'Empire, par A. Thiers). Ύπό Χρ^στοο Βοζαντίοο, Ταγματάρχου τοΰ Πεζικοϋ. Β' εκδοσις μετά πλείστων διορθώσεοιν και προσθηκών. Τόμος πρώτος. Άθήνησι, τΰποις Χ. Νικολαϊδου Φιλαδελφέως (Παρά τη Πύλη της 'Αγοράς, αριθ. 420). 1860. Εϊς8ον, σ. η'+ 430. Πρβλ. αριθ. 4758. ΜΜΠ 159. #-
  3. Ιστορία του Ναπολέοντος επιμελώς ερανισθείσα εκ των του Α. Θιέρσου γαλλικών ιστορικών συγγραμάτων
  4. Α.Θιέρσου