8260. - Ιστορία τοϋ Ναπολέοντος Επιμελώς ερανισθεΐσα έκ τών τοϋ Α. Θιέρσου γαλλικών ιστορικών συγγραμμάτων. (Histoire de la revolution frangaise, et Histoire du Consulat et de l'Empire, par A. Thiers). Ύπό Χρ^στοο Βοζαντίοο, Ταγματάρχου τοΰ Πεζικοϋ. Β' εκδοσις μετά πλείστων διορθώσεοιν και προσθηκών. Τόμος πρώτος. Άθήνησι, τΰποις Χ. Νικολαϊδου Φιλαδελφέως (Παρά τη Πύλη της 'Αγοράς, αριθ. 420). 1860. Εϊς8ον, σ. η'+ 430. Πρβλ. αριθ. 4758. ΜΜΠ 159. #-
Α.Θιέρσου

Ιστορία του Ναπολέοντος επιμελώς ερανισθείσα εκ των του Α. Θιέρσου γαλλικών ιστορικών συγγραμάτων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιστορία του Ναπολέοντος επιμελώς ερανισθείσα εκ των του Α. Θιέρσου γαλλικών ιστορικών συγγραμάτων