8203. - 'Επίτομος 'Ιστορία τής Ελληνικής 'Επαναστάσεως συλλεγεΐσα εκ δια- φόρων ιστορικών πηγών ύπό Γεωργίου Θεοφίλου. Άθήνησι τύποις II. Α. Σακελλα- ρίου. Κατά την όδόν Ευαγγελιστρίας, αριθ. 44. 1860. Εις 8ον, σ. 189. ΒΚΧ 4375, ΡΣ. 3312, ΒΑΝ 1142, ΦΣΠ-. -*

Επίτομος ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως συλλεγείσα εκ διαφόρων ιστορικών πηγών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επίτομος ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως συλλεγείσα εκ διαφόρων ιστορικών πηγών