Επιγραφαί ελληνικαί κατά το πλείστον ανέκδοτοι

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 8193·- Έπιγραφαι έλληνικαί κατά τό πλείστον ανέκδοτοι έκδιδόμεναι δα- πάνη ϊής έν Αθήναις 'Αρχαιολογικής Εταιρίας Φυλλάδιον Α'. Έν 'Αθήναις έκ τοϋ
  3. Επιγραφαί ελληνικαί κατά το πλείστον ανέκδοτοι