Ελληνικά
Αθήναι: Βιβλιοπωλείον Ιωάννου Ν. Σιδέρη, 1919
158 σελ.
  • Συσταχωμένο στο : "Νεοελληνικά-Γραμματολογία"

Νεοελληνικά αναγνώσματα : μετά προσωπογραφιών των συγγραφέων και εικόνων σχετικών προς τα κείμενα : διά τους μαθητάς της ΒHτάξεως των τετραταξίων γυμνασίων : και της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών σχολείων της μέσης εκπαιδεύσεως και της Γ' τάξεως των αστικών σχολείων των θηλέων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συσταχωμένο στο : "Νεοελληνικά-Γραμματολογία"
    1. Νεοελληνική λογοτεχνία -- Σπουδή και Διδασκαλία (Μέση)
    2. Σχολικά βιβλία -- Ελλάδα