Ελληνικά
Αθήναι: Τυπογραφείον Πάσσαρη και Βεργιανίτου, 1889
80 σελ.
  • Έκδοσις νέα

Ελληνική ιστορία : μετά εικόνων : κατά την νέαν μέθοδον διά τους μαθητάς των δημοτικών σχολείων αμφοτέρων των φύλων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Έκδοσις νέα
    1. Ιστορία -- Σπουδή και διδασκαλία (Μέση) -- Ελλάδα