Ελληνικά
Αθήναι: Τύποις και Αναλώμασι Σ. Κ. Βλαστού, 1864
η', 247 σελ.
  • Τίτλος ράχης : Ασωπίου Συντακτικόν περιοδ. Α'

Περί ελληνικής συντάξεως : περίοδος πρώτη : προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων, εγκρίσει της κυβερνήσεως

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Τίτλος ράχης : Ασωπίου Συντακτικόν περιοδ. Α'
    1. Ελληνική γλώσσα, Νέα -- Σύνταξη -- Σπουδή και διδασκαλία (Μέση)