Ελληνικά
Αθήναι: Τύποις και Αναλώμασι Σ. Κ. Βλαστού, 1857
η', 232 σελ.
  • Τίτλος ράχης : Συντακτικόν Κ. Ασωπίου

Περί ελληνικής συντάξεως : προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων : περίοδος πρώτη

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Τίτλος ράχης : Συντακτικόν Κ. Ασωπίου
    1. Ελληνική γλώσσα, Αρχαία -- Σύνταξη -- Σπουδή και Διδασκαλία (Μέση)