Ελληνικά
Αθήναι: Τυπογραφείο ''ο Παλαμήδης'', 1892
vi, 182, 2 σελ.
  • Εγκεκριμένη υπό του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως

Λατινική γραμματική : προς χρήσιν μαθητών γυμνασίων : Μέρος Α' : Το τεχνολογικόν

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Εγκεκριμένη υπό του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως
    1. Λατινική γλώσσα -- Γραμματική -- Σπουδή και διδασκαλία (Μέση)