Ιστορία του Ναπολέοντος επιμελώς ερανισθείσα εκ των του Α. Θιέρσου γαλλικών ιστορικών συγγραμάτων

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 7584. - 'Ιστορία τοΰ Ναπολέοντος Επιμελώς ερανισθείσα εκ τών τοΰ Α. Θιέρσου γαλλικών ιστορικών συγγραμμάτων. Histoire de la revolution francaise et
  3. Ιστορία του Ναπολέοντος επιμελώς ερανισθείσα εκ των του Α. Θιέρσου γαλλικών ιστορικών συγγραμάτων
  4. Α.Θιέρσου