Ελληνικά
Αθήναι: Τύποις της "Προόδου", 1873
288 σελ.
  • Τίτλος ράχης : Συντακτικόν

Περί ελληνικής συντάξεως : προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων και γυμνασίων : περίοδος πρώτη

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Τίτλος ράχης : Συντακτικόν
    1. Ελληνική γλώσσα, Νέα -- Σύνταξη -- Σπουδή και διδασκαλία (Μέση)