Ελληνικά
Αθήναι: Δ. Π. Δημητράκος, 1924
100 σελ.

Μαθήματα υγιεινής : προς χρήσιν των μαθητών των ελληνικών σχολείων και της αντιστοίχου τάξεως των λοιπών σχολείων της μέσης εκπαιδεύσεως

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Υγιεινή -- Σπουδή και διδασκαλία (Μέση)