Ελληνικά
Αθήναι: Ιωάννου Ν. Σιδέρη, 1915
80 σελ.
  • Τίτλος ράχης : Θρησκευτικά 1915-1917 Δ. Μπαλάνου

Περικοπαί εκ των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης : προς χρήσιν της Α' τάξεως των διδασκαλείων αμφότερων των φύλων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Τίτλος ράχης : Θρησκευτικά 1915-1917 Δ. Μπαλάνου
    1. Βίβλος -- Π.Δ.