Ελληνικά
Αθήναι: Ιωάννης Ν. Σιδέρης, 1915
54 σελ.
  • Τίτλος ράχης : Θρησκευτικά 1915-1917 Δ. Μπαλάνου

Λειτουργική συνταχθείσα κατά το τελευταίον πρόγραμμα της 1ης Σεπτεμβρίου 1913 του Υπουργείου της Παιδείας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Τίτλος ράχης : Θρησκευτικά 1915-1917 Δ. Μπαλάνου
    1. Λειτουργική -- Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία