Ιστορία του Ναπολέοντος επιμελώς ερανισθείσα εκ των του Α. Θιέρσου γαλλικών ιστορικών συγγραμάτων

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 7241.-'Ιστορία τοΰ Ναπολέοντος, Επιμελώς έκ των τοϋ Α. Θιέρσου γαλλικών ιστορικών συγγραμμάτων (Histoire de la Revolution Fran9aise, et Histoire du Consulat et de l'Empire par M. A. Thiers), υπό Χρ^στοο -. Βοζαντίοο. Λοχα- γοί και καθηγητού τοϋ Στρατιωτικού Δικαίου εις την Στρατιωτικήν Σχολην τών Ιίύελπίδων. Τόμος Τέταρτος. Έν 'Αθήναις, Έκ τοϋ τυπογραφείου Φιλίππου Λοΰη. (Όδός Πραξιτέλους.) 1857. Εις 8<>ν, σ. 273 + 1 ά. ά. Πρβλ. αριθ. 4758, 5205 και 6954. *
  3. Ιστορία του Ναπολέοντος επιμελώς ερανισθείσα εκ των του Α. Θιέρσου γαλλικών ιστορικών συγγραμάτων
  4. Α. Θιέρσου