7241.-'Ιστορία τοΰ Ναπολέοντος, Επιμελώς έκ των τοϋ Α. Θιέρσου γαλλικών ιστορικών συγγραμμάτων (Histoire de la Revolution Fran9aise, et Histoire du Consulat et de l'Empire par M. A. Thiers), υπό Χρ^στοο -. Βοζαντίοο. Λοχα- γοί και καθηγητού τοϋ Στρατιωτικού Δικαίου εις την Στρατιωτικήν Σχολην τών Ιίύελπίδων. Τόμος Τέταρτος. Έν 'Αθήναις, Έκ τοϋ τυπογραφείου Φιλίππου Λοΰη. (Όδός Πραξιτέλους.) 1857. Εις 8<>ν, σ. 273 + 1 ά. ά. Πρβλ. αριθ. 4758, 5205 και 6954. *
Α. Θιέρσου

Ιστορία του Ναπολέοντος επιμελώς ερανισθείσα εκ των του Α. Θιέρσου γαλλικών ιστορικών συγγραμάτων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιστορία του Ναπολέοντος επιμελώς ερανισθείσα εκ των του Α. Θιέρσου γαλλικών ιστορικών συγγραμάτων