7154. - Γραμματική της ελληνικής γλώσσης, Συνταχθείσα μεν Ύπό Γ. Γεν- ναδίου, κατά διαταγήν τής Κυβερνήσεως, προς χρήσιν των 'Ελληνικών σχολείων τοΰ Κράτους, Αιασκευασθεΐσα δε νΰν, "Αλλοις τε πολλοίς συμπληρωθείσα Και τη προσ- θήκη Συντακτικού έπαυξηθεΐσα Ύπό Γ. ΙΙαζασλιώτο». Έκδίδοται δαπάναις 'Ανδρέου Κορομηλα. Στερεοτΰπως. (Τιμάται Δραχ. 3 50) Έν 'Αθήναις, εκ τής τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλα. ('Οδός Έρμου Πλατεία 'Ανακτόρων 'Αρ. 1.) 1857. Εις 8ον, α. 7' +β'+ 304. ΕΒΕ. ΓΛ. 1338, ΓΕΝ. Fain. 236. *
Γ. Γεν-ναδίου

Γραμματική της ελληνικής γλώσσης συνταχθείσα μεν υπό Γ. Γενναδίου...

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γραμματική της ελληνικής γλώσσης συνταχθείσα μεν υπό Γ. Γενναδίου...