7148. - Βυζαντινοί μελέται Περί πηγών νεοελληνικής εθνότητος από Η'. άχρι Γ. έκατονταετηρίδος μ. Χ. ύπό Σ. Ζαμπελίου.— «Κλάδος εΰΑαλής.....τελειοτέ- ραν». Φώτιος — Εκδίδεται ύπό Χ. Ν. Φιλαδελφέως. Έν 'Αθήναις τύποις Χ. Νικο- λαΐδου Φιλαδελφέως (Παρά τη Πΰλη της 'Αγοράς 'Αριθ. 420.) 1857. Εις 8»ν, σ. 696 + ρβ' + 6 ά. ά. Το έξώφυλλον : 1858. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 5297.
Σ. Ζαμπελίου.—

Βυζαντιναί μελέται, περί πηγών Νεοελληνικής εθνότητος: από Η'. άχρι Ι' εκατονταετηρίδος μ.Χ.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Βυζαντιναί μελέται, περί πηγών Νεοελληνικής εθνότητος: από Η'. άχρι Ι' εκατονταετηρίδος μ.Χ.