7138.-'Αρχεία τής Ελληνικής Παλιγγενεσίας μέχρι της εγκαταστάσεως της Βασιλείας. Έγκρίσει και δαπάνη της Βουλής τών Ελλήνων. Έν 'Αθήναις, Έκ τοΰ Τυπογραφείου Δ. Α. Μαυρομμάτη( (οδός Αιόλου 'Αριθ. 337) 1857. Εις 4ον, σ. ιβ' + 574. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 139. 1

Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας μέχρι της εγκαταστάσεως της Βασιλείας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας μέχρι της εγκαταστάσεως της Βασιλείας