Ελληνικά υπομνήματα ήτοι επιστολαί και διάφορα έγγραφα αφορώντα την ελληνικήν επανάστασιν από 1821 μέχρι 1827

  1. (17) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 3
  2. 6914.-'Ελληνικά υπομνήματα, ήτοι διάφορα έγγραφα και επιστολαί άφο- ρώντα την Έλληνικήν επανάστασιν από 1821 μέχρι 1827. Συλλεγέντα μεν ΰπό τοΰ υποστρατήγου Ίωάννοο 0. Κολοκοτρώνη, εκδοθέντα δε ύπό Χ. Ν. Φιλαδελφέως. Άθήνησι 1856. Εις 8ον, σ. 656. Έξετνπώθησαν μεν τφ 1856, έκυκλοφόρησαν δμως μόλις τφ 1885. (Πρβλ. • Δελτίον Εστίας αριθ. 442 τής 16 'Ιουνίου 1885, σ. 3). Πρβλ. αριθ. 6888. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 2945. *
  3. Ελληνικά υπομνήματα ήτοι επιστολαί και διάφορα έγγραφα αφορώντα την ελληνικήν επανάστασιν από 1821 μέχρι 1827