Συλλογή ιατρικών συνταγών

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6833. - Συλλογή ιατρικών συνταγών υπό Γαλανού Κλάδου τοΰ ίατροΰ Έν Σμύρνη, Τυπογραφεΐον Άντ. Δαμιανοΰ. 1842. Είς 12°ν μικρόν, φ 1 ά. ά. + σ. ι' + 284 + 1 ά. ά. ΛΕΥ—. *
  3. Γαλανού Κλάδου