Πανουργίαι υψηλότατοι Μιτερτόλδου

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6832. - Πανουργίαι υψηλότατοι Μιτερτόλδου Είς τάς οποίας φανερώνεται ένας Χωριάτης πανούργος και όξΰνους, ό όποιος υστέρα από διάφορα παθήματα, διά τόν πολύν και όξύτατόν του νουν, γίνεται Βασιλικός Σύμβουλος. "Αμα δέ και ή δια- θήκη τα γνωμικά και αί παροιμίαι τοΰ αύτοΰ. Ποίημα χαριέστατον, συντεθέν Ίταλιστί παρά 'Ιουλίου Καίσαρος Δάλλα Κρότζε Έν Βενετία. Έκ τής Ελληνικής Τυπογραφίας τοΰ Φοίνικος 1842. Είς 8°ν, σ. 102, μετά ξυλογραφιών. ΔΑΚ—. *
  3. Ιουλίου Καίσαρος Δάλλα Κρότζε