Θηβαίς ή οι εχθρευμένοι αδελφοί

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6790. - Θηβαΐς ή οί έχθρευμένοι αδελφοί τραγωδία Μεταφρασθεΐσα έκ τοϋ Γαλλικοΰ παρά Ίωάννου Ι. Σκυλίτση αωλδ'. Σμΰρνην 1834. Έκ τής 'Ιωνικής Τυπο- γραφίας Διευθυνομένης υπό 'Αντωνίου Πατρικίου. Εις 16ον, σ. 2 ά. ά. + 81. Τοΰ Voltaire. Πρβλ. αριθ. 3481. ΛΕΥ—.
  3. Ίωάννου Ι. Σκυλίτση