Ο Σκάρπαρος

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6782.-Ό Σκάρπαρος. [έν τέλει:] Σμύρνη τή 29/10 'Οκτωβρίου 1832. Μ. Κλάδος. Είς 8ον, σ. 20. Περιεχόμενα : «Προς τόν άναγνώστην. Επιστολή προς τόν Έκλαμπρότατον Κύριον Βράντ Γενικόν Πρόξενον τής Α. Β. Μεγαλειότητος είς Σμύρνην και τάς παρ' αυτής εξαρ- τωμένας Επαρχίας. Διάλογος». (Πρόσωπα τοϋ διαλόγου Δημόκριτος και Ηράκλειτος). ΚΜΜ—. *
  3. Μ.Κλάδος