Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος.Ο Πρόεδρος του Εκτελεστικού Διακηρύττει ότι,

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6699. - Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος. Ό Πρόεδρος τοΰ Εκτελεστικού Διακηρύττει δτι, [κάτω:] Εξεδόθη έν "Αστρει τή 15 'Απριλίου αωκγ' καί γ' της ανεξαρτησίας. Μφ. 0.28 Χ 0.33. Πρότασις περί τροποποιήσεοις τών περί συγκροτήσεως τών δύο Σωμάτων νόμων. ΓΑΚ—. *