1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6667. - Λεξικόν Ίταλικόν και Γραικικόν πρόχειρον και άναγκαιότατον εις τους ποθοΰντας μανθάνειν ευκόλως τήν γραικικήν και Τταλικήν γλώσσαν. Μετά προσι^ήκης έν τφ τέλει Δώδεκα Διαλόγων και ετέρων τινών χρησίμων. Έν Βενετία. 1815. Παρά Νικολάω Γλυκεΐ τω εξ 'Ιωαννίνων. Εις - , σ. 370. ΦΜ. Προσθ. 2. -Η-