6580. — Φιλοσοφικοί μελέται περί Χριστιανισμού ύπό Αυγούστου Νικολάου, Έξελληνισθεΐσαι Ύπό Π. Βράϊλα Άρμέν^ και Α. Μαυρομμάτοο, Έκδοθεΐσαι δέ δα- πάνη Αντωνίου Τερζάκη. Τόμος πρώτος. Έν Κέρκυρα, Τυπογραφεΐον Ερμής Α. Τερ- ζάκη και Θ. Ρωμαίου. 1855. Εις 8»ν, ο. &' + 619 + 3 ά. ά. Τφ αύτψ ετει: Τόμος δεύτερος, σ. 588 + 3 ά. ά. ΕΒΕ. Θ. 9535. *
Αυγούστου Νικολάου,

Φιλοσοφικαί μελέται περί χριστιανισμού υπό Αυγούστου Νικολάου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Φιλοσοφικαί μελέται περί χριστιανισμού υπό Αυγούστου Νικολάου