Συντακτικόν της Λατινικής γλώσσης.

  1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6556· - Συντακτικόν της Λατινικής γλώσσης. Ύπό Καρόλου Φαβρικίου Δ. Φ. Καθηγητού της λατινικής φιλολογίας παρά τφ έν ΣτΊρω Β. Γυμνασίω. Μέρος δεύ- τερον. Έν Έρμουπολει Ύυποις Γ. Μελισταγοΰς Μακεδόνος. ('Οδός 'Αγοράς, 'Αριθ. 673.) 1855. ΕΙς 8«ν, φ. 1 £. ά. + σ. 2 ά. ά. + 96. ΕΒΕ. ΓΛ. 1166. *
  3. Καρόλου Φαβρικίου