1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6528. - Πρόγραμμα διά την πανήγυριν τοϋ νέου έτους, [κάτω:] Έν 'Αθή- ναις, την 29 Δεκεμβρίου 1855. Έκ τής τυπογραφίας 'Ανδ. Κορομηλά κατά την όδόν τοϋ Έρμου αρ. 215. Μφ. 0. 32 χ 0.47, ελληνιστί και γαλλιστί. ΜΜΠ—. #¦