1. (16) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 ΤΟΜΟΣ 2
  2. 6519. - Περί τής κτηματικής πίστεως και σχέδιον προς καΌίδρυσιν ύποθηκικής